єВідновлення

Публичный договор аренды оборудования

Поточна редакція є дійсною від 28 червня 2023 року до її заміни або оновлення. Орендодавець, що пропонує оренду обладнання для монтажу сантехнічних матеріалів, з однієї сторони, та Орендарі з іншої сторони, приймають умови цього Публічного договору оренди обладнання (далі – «Договір» або «Публічний договір») про наступне.

Цей Договір є публічною офертою Орендодавця адресованою невизначеному колу осіб та містить усі істотні умови для укладання договору оренди на визначених у цьому Договорі умовах.

Договір оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів. Погоджуючись з Договором Орендар приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати, умови користування обладнанням, відповідальності за недобросовісне використання, пошкодження та втрату обладнання, та за невиконання умов цього Договору.

Акцептом Орендар підтверджує свою повну та беззастережну згоду з усіма положеннями та умовами цього Договору без будь-яких винятків та обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з його умовами на момент здійснення Акцепту.

Факт погодження Орендарем умов Договору підтверджується підписанням Орендарем Акту передачі обладнання під забезпечувальний депозит.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві, а Орендар зобов'язується прийняти в строкове платне користування визначене обладнання (надалі іменується - "майно, що орендується") та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату.
1.2. Метою використання обладнання є використання його для господарських потреб згідно з цільовим призначенням.
1.3. Обов`язковою умовою для отримання обладнання в оренду є придбання продукції в магазині Орендодавця.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ МАЙНА В ОРЕНДУ
2.1. Обладнання передається Орендодавцем та приймається Орендарем протягом 1 (одного) робочого дня після сплати Орендарем Забезпечувального депозиту Орендодавцю. Додаткові умови можуть узгоджуватись індивідуально з кожним Орендарем.
2.2. Передача обладнання здійснюється Сторонами за Актом передачі обладнання під забезпечувальний депозит, в якому зазначається його найменування, кількість, вартість, технічна справність та комплектність.

3. СТРОК ОРЕНДИ
3.1. Обладнання вважається переданим в оренду Орендареві з дати підписання Акта передачі обладнання під Забезпечувальний депозит.
3.2. Строк оренди обладнання вказується в Акті передачі обладнання під Забезпечувальний депозит та не може перевищувати 1 (одного) календарного місяця.
3.3. Розрахунковий час видачі та повернення обладнання становить 24 години, з 12-00 годин до 12-00 годин наступного календарного дня.

4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
4.1. Розмір орендної плати за добу оренди обладнання визначається індивідуально для кожного Орендаря та зазначається в Акті передачі обладнання під Забезпечувальний депозит.
4.2. Забезпечувальний депозит сплачується в готівковій формі шляхом внесення грошових коштів в касу Орендодавця або в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця до передачі в оренду обладнання.
4.3. Орендна плата сплачується в готівковій формі шляхом внесення грошових коштів в касу Орендодавця або в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця після закінчення строку оренди обладнання.
4.4. Грошові кошти, сплачені Орендарем в якості Забезпечувального депозиту, не включаються в рахунок належних до сплати орендних платежів.
4.5. За несвоєчасне повернення обладнання, але не більше строку, встановленого в пп. 3.2. п. 3 даного Договору, Орендарю нараховується орендна плата за кожну добу затримки обладнання.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
5.1. Орендодавець має право:
5.1.1. Здійснювати перевірку порядку використання Орендарем обладнання.
5.1.2. Здійснювати перевірку технічної справності та наявності комплектуючих при передачі обладнання Орендарем Орендодавцю.
5.1.3. Утримати кошти, внесені в якості Забезпечувального депозиту, у випадку неповернення або несвоєчасного повернення Орендарем обладнання, що орендується, Орендодавцю або незвернення Орендаря із вимогою про повернення Забезпечувального депозиту в строки встановлені в п. 6.1.6 Договору.
5.1.4. У разі часткової втрати або пошкодження обладнання Орендарем, Орендодавець має право вимагати повної компенсації за спричинені збитки, завдані такою частковою втратою або пошкодженням обладнання.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
6.1. Орендар зобов'язується:
6.1.1. Використовувати обладнання‚ у відповідності до мети оренди, визначеної у пп. 1.2. п.1 даного Договору.
6.1.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.
6.1.3. Дотримуватись належного режиму експлуатації та зберігання обладнання‚ у відповідності до технічної документації.
6.1.4. Усунути можливість доступу до обладнання некомпетентних осіб.
6.1.5. Утримувати обладнання у повній технічній справності.
6.1.6. Після закінчення строку оренди, встановленого в пп. 3.2. п. 3 даного Договору, протягом 1 (одного) календарного місяця повернути обладнання Орендодавцю в технічно справному стані та повній комплектності та звернутись із вимогою про повернення Забезпечувального депозиту.
6.1.7. Не передавати обладнання в суборенду без письмової згоди на це Орендодавця.
6.2. Орендар має право:
6.1.2. Після закінчення строку оренди, встановленого в пп. 3.2. п. 3 даного Договору, та повернення обладнання Орендодавцю звернутись із вимогою про повернення Забезпечувального депозиту.
6.1.2. Пред'являти претензії про неналежне виконання умов Договору Орендодавцем.

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЮ
7.1. Після закінчення строку оренди, встановленого в пп. 3.2. п. 3 даного Договору, Орендар зобов'язаний протягом 1 (одного) робочого дня повернути обладнання Орендодавцю разом з упаковкою та технічною документацією (комплектно) за Актом приймання-передачі наданих послуг та обладнання.
7.2. Обладнання повинно бути передано Орендодавцю у справному стані з урахуванням нормального фізичного зносу, пов'язаного із впливом часу та цільовим його використанням.

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
8.1. Для забезпечення виконання зобов'язань Орендарем за даним Договором призначений Забезпечувальний депозит.
8.2. Сума Забезпечувального визначається в Акті передачі обладнання під Забезпечувальний депозит.
8.3. У разі порушення Орендарем строку повернення або неповернення обладнання у строки, встановлені в пп. 6.1.6. п. 6 даного Договору, несплати орендної плати або незвернення Орендаря у цей строк для повернення Забезпечувального депозиту Орендодавець має право утримати суму коштів Забезпечувального депозиту.
8.4. У випадку несвоєчасного повернення обладнання Орендарем, за умови використання Орендодавцем свого права на утримання суми коштів Забепечувального депозиту, Орендар звільняється від відповідальності, передбаченої пп. 9.3. п. 9 даного Договору.
8.5. Після закінчення строку оренди обладнання, за умови завершення розрахунків між Сторонами та за умови виконання п. 7 даного Договору, при відсутності письмових претензій у Сторін, Орендодавець повертає Орендарю суму Забезпечувального депозитупротягом 2 (двох) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг та обладнання.
8.6. При настанні умов, передбачених п. 8.5. п. 8 даного Договору, Забезпечувальний депозит повертається Орендарю в готівковій формі шляхом видачі грошових коштів з каси Орендодавця або в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендаря.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену даним Договором та (або) чинним в Україні законодавством. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом даного Договору.
9.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.
9.3. Орендар несе наступну відповідальність за даним Договором:
9.3.1. За втрату обладнання Орендар має повністю компенсувати Орендодавцю його вартість, якщо Орендодавець не скористається своїм правом, передбаченим пп.8.3. п. 8. даного Договору.
9.3.2. За часткову втрату або пошкодження обладнання Орендар має повністю компенсувати Орендодавцю спричинені збитки, завдані такою частковою втратою або пошкодженням.
9.3.3. За порушення строків повернення обладнання Орендар сплачує штраф 50 грн. за кожен день затримки повернення обладнання.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. У випадку неповернення або несвоєчасного повернення обладнання Орендарем протягом більше, ніж 1 (одного) календарного місяця після закінчення строку оренди, зазначено в пп. 3.2. п. 3 даного Договору, Орендодавець пред'являє Орендарю Претензію про невиконання умов Договору.
10.2. У разі невжиття заходів щодо усунення невиконаних умов Договору в 10 (десяти) денний термін Орендодавець має право на утримання Забезпечувального депозиту та захист своїх інтересів в судовому порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.
10.3. Усі спори, що пов'язані із даним Договором, дії, пов'язані з укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

11. ДІЯ ДОГОВОРУ
11.1. Даний Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його опублікування Орендодавцем та прийняття Орендарем.
11.2. Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторони від невиконаних зобов'язань та відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії даного Договору.
11.3. Якщо інше прямо не передбачено даним Договором або чинним в Україні
законодавством, зміни в даний Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється Додатковою угодою до даного Договору.

Інформація про Орендодавця:
ТОВ "Ромстал Україна"
Код ЄДРПОУ 32346937
Адреса: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4а

-500 грн

на вашу покупку от 4750 грн

Дарим бонус новым подписчикам!

Подпишитесь на рассылку

Сайт защищен reCAPTCHA, и к нему применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания Google.