єВідновлення

Публічна оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
Продавець, що здійснює продаж Товарів, опис та зображення (фотографії та/або відео) яких розміщені на Сайті romstal.ua, з однієї сторони, та покупці, з іншої сторони, приймають умови цього Публічного договору купівлі-продажу Товару (далі – «Договір» або «Публічний договір») про наступне.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір є публічною офертою Продавця, адресованою невизначеному колу осіб та містить усі істотні умови для укладання електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених у цьому Договорі умовах.
1.2. Договір оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів. Погоджуючись з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.
1.3. Акцептом Покупець підтверджує свою повну та беззастережну згоду з усіма положеннями та умовами цього Договору без будь-яких винятків та обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з його умовами на момент здійснення Акцепту.
1.4. Належним чином оформлене та розміщене за допомогою Інтернет-магазину замовлення на здійснення покупки обраного товару означає, що Покупець прийняв умови Договору публічної оферти.
1.5. Факт одержання Продавцем Замовлення від Покупця підтверджується фактом отримання Покупцем на адресу електронної пошти, вказану ним при Реєстрації, електронного листа від Продавця, який містить підтвердження отримання та подальшого виконання Замовлення.


2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Для цілей цього Договору наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:
«ДОГОВІР» — це публічний договір купівлі-продажу, за умовами якого Продавець зобов’язується здійснити продаж Товару невизначеному колу Покупців, які звернуться до нього з використанням засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин ROMSTAL, розміщений на веб-сайті: https://romstal.uaУкладення договору купівлі-продажу Товарів здійснюється в електронному вигляді на визначених Продавцем умовах.
“АКЦЕПТ” — надання Покупцем повної та безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення, тобто вчинення Покупцем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.
«САЙТ» — веб-сайт Інтернет-магазину https://romstal.ua , що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://romstal.ua , включаючи всі його веб-сторінки; власником та адміністратором Сайту є Продавець.
«ПРОДАВЕЦЬ» — Товариство з обмеженою відповідальністю «РОМСТАЛ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 32346937. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4а.
«ПОКУПЕЦЬ» — будь-яка дієздатна особа, згідно з чинним законодавством України, що, в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення з метою придбання Товару/ів, які пропонуються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині.
«ТОВАР» — товари санітарно-технічного призначення, що на умовах цього Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет), зображення та/або опис яких розміщено в Інтернет-магазині ROMSTAL (далі також – Інтернет-магазин).
«ЗАМОВЛЕННЯ» — належним чином оформлена та розміщена на Сайті «Інтернет-магазину» заявка Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.
«ОТРИМУВАЧ ТОВАРУ» — Покупець або особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару та яка від імені Покупця фактично отримує Товар.
«РЕЄСТРАЦІЯ» — заповнення Покупцем відповідної форми на Сайті із зазначенням необхідних для його ідентифікації даних.
«ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ» — сторінка Сайту, що містить історію Замовлень Покупця, зроблених за допомогою Сайту та персональну інформацію, вказану Покупцем при Реєстрації. Особистий кабінет Покупця може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Покупця та оформлення Замовлень, об’єм якої визначається Продавцем самостійно.
2.2. Для цілей цього Договору всі зазначені в п. 2.1. Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому п. 2.1. цього Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.
2.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні, виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
3.3. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.
3.4. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.


4. ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на Сайті Інтернет-магазину наявний та запропонований до продажу Товар та оформляє Замовлення на будь-який Товар, що є доступним для Замовлення на Сайті Інтернет-магазину.
Покупець при оформленні Замовлення:
Натискає кнопку «Додати в кошик» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформити замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові Отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару).
4.2. Перед заповненням форми «Оформити замовлення» Покупець обов’язково ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі — натискає кнопку «Оформити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.
4.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення», за допомогою інформаційної системи веб-сайту: https://romstal.ua
4.4. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він ознайомлений з усіма умовами цього Договору до моменту вчинення Акцепту, підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами цього Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на Сайті Інтернет-магазину на дату укладання Покупцем цього Договору.
4.5. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч. 2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:
найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;
основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;
вартість обраного Покупцем Товару;
спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;
Гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності);
гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання;
період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору;
порядок розірвання цього Договору;
інші умови, на яких Товар пропонується до продажу.
4.6. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він до замовлення (придбання) Товару в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.
4.7. Натискання Покупцем на кнопку «Оформити замовлення» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем на підставі цього Договору.
4.8. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 3 (три) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.4.1.-п.4.2. цього Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.
4.9. Протягом строку, встановленого п. 4.8. даного Договору, Продавець зобов’язується:
присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;
направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем, та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).
4.10. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.
4.11. У випадку відсутності Замовленого товару, Продавець зобов’язаний довести до відома Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишеними Покупцем при реєстрації на Сайті Інтернет-магазину.
4.12. У випадку відсутності Замовленого товару Покупець має право замінити його на Товар аналогічної моделі або анулювати Замовлення, зателефонувавши на контактний номер телефону Продавця.


5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Покупець зобов’язаний:
5.1.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями;
5.1.2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом, вартістю та способами доставки), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;
5.1.3. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;
5.1.4. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцеві повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем;
5.1.5. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення;
5.1.6. Протягом строку, передбаченого чинним законодавством України, та, зокрема, Законом України «Про захист прав споживачів» для повернення Товару, зберігати відповідний розрахунковий документ (товарний чек, фіскальний чек тощо), що підтверджує продаж Товару;
5.1.7. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення;
5.1.8. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
5.2. Покупець має право:
5.2.1. Обрати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;
5.2.2. Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбаченні цією Публічною офертою;
5.2.3. Відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;
5.2.4. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Покупця;
5.2.5. Здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
5.3. Продавець зобов’язаний:
5.3.1. Надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, а також його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті;
5.3.2. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтвердженні Замовлення;
5.3.3. На умовах, встановлених Договором, передати Товар Покупцю згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Сайту, оформленим Замовленням і умовами Договору;
5.3.4. Перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі та підготовки до доставки;
5.3.5. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Покупців, паролі та інші дані доступу відповідно до правил безпеки, що розміщені на Сайті;
5.3.6. Доставити Товар згідно з оформленим Замовленням та умовами цієї Публічної оферти;
5.3.7. Надати кожному Покупцеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти, вказаної при реєстрації на сайті.
5.4. Продавець має право:
5.4.1. Вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цього Договору;
5.4.2. В односторонньому порядку призупинити виконання обов’язку за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, а також змінювати або припинити дію цього Договору. Така зміна або призупинення дії цього Договору не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання;
5.4.3. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації;
5.4.4. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, останній вправі виключити зазначений Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, обов’язково попередньо повідомивши про це Покупця та узгодивши з ним таке анулювання, шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації, або повідомивши про це Покупця дзвінком оператора контакт-центру на вказаний Покупцем номер телефону;
5.4.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця. Також відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця;
5.4.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.


6. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ
6.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, наводиться на відповідній сторінці Сайту і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.2. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару.
6.3. Вартість Товару, замовленого Покупцем (ціна Договору), дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на Сайті Інтернет-магазину на момент укладання цим Покупцем цього Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця). Загальна вартість Замовлення визначається шляхом додавання вартості всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від вартості Замовлення та в залежності від способу доставки відповідно до умов Договору.
6.4. З моменту укладання Покупцем цього Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.
6.5. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.
6.6. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині на Сайті (далі — Розпродаж).
6.7. Продавець має право пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі — Акційні пропозиції). При цьому Продавець на Сайті Інтернет-магазину обов’язково додатково зазначає наступну інформацію:
зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу декількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну — вартість таких Товарів щодо кожного окремо;
умови прийняття Акційної пропозиції, зокрема строк її прийняття, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.
6.8. Оплата замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Оплата Товару».
6.9. Всі розрахунки між Сторонами за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України одним із зазначених способів:
Власною платіжною карткою Покупця на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються відповідною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі відповідної угоди з Продавцем. Оплата платіжною карткою можлива, якщо це передбачено функціоналом Сайту на момент оформлення Товару (Замовлення);
Готівкою уповноваженій особі Продавця або представнику кур’єрської служби при отриманні Товару;
У відділені «Нової пошти», безпосередньо в момент отримання Товару (Замовлення), за правилами та тарифами, встановленими ТОВ «Нова Пошта» та/або відповідною Фінансовою установою (партнером).
6.10. Покупець оплачує передоплату Продавцю у розмірі 100% вартості Товару.
6.11. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що відповідно є наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.

7. ДОСТАВКА ТОВАРУ. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР
7.1. Доставка Товару, замовленого на Сайті, здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Оплата і доставка».
7.2. Отримувачем Товару, замовленого Покупцем, є Покупець або Отримувач Товару.
7.3. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем власними силами або за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.
7.4. Перелік залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки міститься на Сайті Інтернет-магазину.
7.5. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару міститься на відповідній сторінці «Оплата та доставка» на Сайті Інтернет-магазину.
7.6. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
7.7. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем цього Договору, доставити Покупцю та вручити/передати замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні.
7.8. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.
7.9. У разі доставки Товару кур’єрською службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур’єрська служба.
7.10. Товар передається Покупцю в належним чином упакованому вигляді.
7.11. Разом із Замовленням Покупцю надаються передбачені чинним законодавством документи.
7.12. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаною Покупцем в заявці, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин при доставці, Товар повертається Продавцю.
7.13. Ризик випадкового знищення та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця/Отримувача Товару з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Покупцем/Отримувачем Товару підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.
7.14. При отриманні Товару Покупець/Отримувач Товару зобов’язаний перевірити товар за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю.
7.15. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право за власним вибором:
або відмовитись від цього Договору;
або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар з числа Товарів, наявних у продажу в Інтернет-магазині.
7.16. Цей Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.
7.17. У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – «Компанії-перевізники»), Покупець шляхом Акцепту цієї Публічної оферти у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.
7.18. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за цим Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта».


8. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ, ПОРЯДОК ПРЕДЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ
8.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.
8.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.
8.3. Продавець забезпечує належне використання Покупцем придбаного ним Товару протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та Гарантійними зобов’язаннями, що містяться в цьому Договорі.
8.4. Гарантійний строк починає свій перебіг починаючи від дати вручення (передання) замовленого Товару Покупцю/Отримувачу Товару.
8.5. Гарантійний строк та гарантійні умови на товар визнано на сайті Продавця в розділі «Гарантія».
8.6. При обміні Покупцем Товару належної якості чи обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну Товару належної якості чи від дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.
8.7. Гарантійний строк збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків Товару. Зазначений термін обчислюється від дня, коли Покупець передав Продавцю Товар для усунення його недоліків.
8.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:
– пропорційного зменшення ціни Товару;
– безоплатного усунення недоліків Товару;
– заміни Товару на якісний або аналогичний по вартості;
8.9. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.
8.10. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п. 8.8. цього Договору, а в разі її невиконання — заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п. 8.8. цього Договору.
8.11. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару (згідно із визначенням цього терміну в Законі України «Про захист прав споживачів»), які виникли з вини Продавця, підтвердженим за необхідності висновком експертизи, Покупець має право за своїм вибором:
розірвати цей Договір з повним поверненням сплачених за товар коштів;
вимагати обміну (заміни) Товару з істотними недоліками Товару на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно з чинним законодавством України.
8.12. Передбачені п. 8.8. та п. 8.11. цього Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем Акта про виявлення недоліків підписаного Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару, заяви встановленного зразка, яка містить усі необхідні реквізити, фото або відео недоліків Товару з датою на яку були виявлені недоліки, а також відповідного розрахункового документа встановленої форми (товарний, фіскальний чек тощо) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
8.13. Передбачені п. 8.8. та п. 8.11. цього Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.


9. ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗАМІНА ТОВАРУ
9.1. При отриманні Товарів від кур’єра Компанії-перевізника або Продавця, Покупець або Отримувач Товару зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноти його комплектності.
9.2. У випадку наявності недоліків, Покупець або Отримувач Товару зобов’язаний зафіксувати його у складеному Акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару. Недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото – або відео зйомки. Після підписання Акту про виявлені недоліки, Товари повертаються особі, що здійснила доставку Замовлення.
9.3. Повернення Товару здійснюється на підставі Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-ХІІ від 12.05.1991 року (із змінами та доповненнями).
9.4. Покупець має право протягом строку, встановленого чинним законодавством України, обміняти або повернути Товар належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Обмін або повернення Товару належної якості можливе протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару виключно за умови, якщо товар не був у вживанні, зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також супроводжується розрахунковими документами, виданими разом з Товаром при його покупці.
9.5. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він отримав цей Товар.
9.6. Повернення Товару, а також повернення коштів здійснюється відповідно до порядку і строків, визначених чинним законодавством України, цим Договором та інформацією щодо порядку повернення товару, зазначеною на Сайті Інтернет-магазину Продавця.
9.7. Повернення Товару належної якості, доставка якого була здійснена Компаніями-перевізниками здійснюється за рахунок Покупця.
9.8. Перелік товарів належної якості, що не підлягають поверненню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».
9.9. Повернення грошових коштів за Товар здійснюється Продавцем тим способом, який був застосований Покупцем при його оплаті. Покупець при поверненні Товару заповнює Заяву на повернення, форма якої розміщена на Сайті Продавця у відповідному розділі.
9.10. Залежно від способу, яким було оплачене Замовлення, доступні наступні варіанти повернення грошових коштів:
– за умови оплати Замовлення готівкою при отриманні у відділенні служби доставки повернення грошових коштів відбувається через переказ на надану Покупцем картку будь-якого банку, оформлену на ім’я Покупця. Для повернення грошових коштів необхідно надати повні реквізити картки (IBAN, ІПН, номер картки);
– за умови оплати банківською карткою на сайті, грошові кошти будуть автоматично повернені на картку, з якої проводилася оплата.
9.11. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар, необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу в Інтернет-магазині, Покупець має право:
– або обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів, наявних у продажу в Інтернет-магазині ROMSTAL , із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;
– або розірвати даний Договір в порядку, встановленому цим Договором.
– або здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні у продаж в Інтернет-магазині ROMSTAL. При цьому Продавець зобов’язується у день надходження такого Товару в продаж повідомити про це Покупця.
9.12. У разі виявлення істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару, Покупець в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право за своїм вибором вимагати від Продавця:
– розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;
– вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця Товарів.
9.13. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець на підставі експертного висновку доведе, що дефекти Товару виникли в результаті порушення Покупцем правил використання Товару, або умов його зберігання, або умов повернення.
9.14. Продавець повертає Покупцю вартість повернутого Товару не пізніше ніж через 7 (сім) банківських днів з дня отримання Продавцем письмової заяви Покупця з усіма супутніми документами повернутого Товару у тому числі розрахунковими документами (товарний чек, фіскальний чек) та ін. згідно п. 8.12. даного Договору, за умови заповнення повних і коректних даних. Строк повернення коштів по проблемним (спірним) поверненням (невідповідність замовленого на Сайті, пошкодження, неналежна якість, тощо) може відрізнятися від зазначеного вище (на строк з’ясування Продавцем причин пошкодження, підтвердження невідповідності, тощо).


10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.
10.2. Продавець не несе відповідальності за дії третіх осіб.
10.3. Продавець не зберігає інформацію про банківські реквізити Покупця, а отже Продавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.
10.4. Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.
10.5. Будь-яка скарга або претензія Покупця має бути оформлена в письмовій формі. Продавцем будуть прийняті всі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.
10.6.Обмеження відповідальності Продавця. Жодна претензія Покупця будь-якого роду, включаючи, але не обмежуючись, претензії щодо відшкодування збитків, будь то щодо якості чи кількості поставленого продукту чи недоставки, не може бути вищою за ціну придбання продуктів, стосовно яких вимагаються відшкодування збитків. Продавець у жодному разі не несе відповідальності перед Покупцем за будь-які випадкові, побічні, непрямі, встановлені законом, спеціальні, зразкові або штрафні збитки, включаючи, але не обмежуючись, втрачену вигоду, втрату використання, втрату часу, незручності, втрату ділових можливостей, шкоди репутації або втрати даних внаслідок продажу, доставки, обслуговування, використання чи втрати Товару, проданого за цим Договором, незалежно від того, чи ґрунтується така відповідальність на порушенні контракту, делікту, суворої відповідальності чи іншим чином, і навіть якщо було повідомлено про можливість таких збитків або такі збитки можна було розумно передбачити.
10.7. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.


11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
11.1. Будь-яка інформація, яка міститься в цьому Договорі та яка отримується Сторонами в процесі його виконання, є конфіденційною, та не розкривається третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, що не вимагають письмової згоди на це від іншої Сторони, а саме у випадку, якщо таке розкриття здійснюється на виконання цього Договору або передбачене законодавством України.
11.2. При акцепті цього Договору Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України « Про захист персональних даних».
11.3. Будь-яка інформація, отримана від Покупця, ніколи і ні за яких умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
11.4. Надана Покупцем інформація використовується при обробці Замовлення, а також для надання Покупцю комерційних пропозицій Продавця.
11.5. Для того щоб забезпечити Покупця інформацією щодо Товару, розміщеного на Сайті Інтернет-магазину, Продавець може надсилати на вказану при реєстрації адресу електронної пошти Покупця інформаційні повідомлення.


12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін. Обставинами надзвичайного характеру (непереборної сили), в тому числі, але не обмежуючись є: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, військові дії, страйки, безлади, аварії, стихійне лихо, соціальні конфлікти, масові заворушення, революції, терористичні акти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.
12.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин.


13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. Цей Договір є публічним договором (офертою) роздрібної купівлі.

-500 грн

на вашу покупку від 4750 грн

Даруємо бонус новим підписникам!

Підпишіться на розсилку